icon-newsletter

دژ بلـند مـا (۳)

منتشر شده ۱۵/۱۲/۱۴۰۲

ما هرگز در هیچ پناهگاه زمینی امنیت نخواهیم داشت چون هر شخص و هر چیزی در معرض تغییر است. اما تنها این خداست که تا به ابد تزلزل ناپذیر، قابل اعتماد، وفادار، و پایدار است.مشکلاتمان ما را به این نکته میرسانند که بر روی زمین هیچ چیز ثابت و پایداری وجود ندارد … و باید قلب ما از زمین و پناهگاه­های کاذب آن کنده شود.