icon-newsletter

دژ بلـند مـا (۱)

منتشر شده ۰۱/۱۲/۱۴۰۲

مزمور ۴۶ مزمور پرستش خدا محسوب می‌شود. سرایندهٔ آن اعلام می‌کند که خدا با ماست و قدرتمندانه از کلیسا و حقانیت کلام خودش بر علیه روحهای تاریکی و دروازه‌های جهنم دفاع می‌کند؛ خدایی که در برابر همهٔ حملاتی که بر علیه فرزندان او می‌شود ایستاده و از آنها محافظت می‌کند.

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی