icon-newsletter

خـــادم

منتشر شده ۲۶/۱۰/۱۴۰۲

عیسی تختِ پُر جلال شاهانهٔ خود را ترک کرده، ردای سلطنتی از تن بیرون نمود و حولهٔ فروتنی به خودش بست. او خودش را به اندازهٔ یک خادم [یک غلام] خوار و پست کرد تا آفریده‌های خودش را خدمت کند. او به جای آنها مثل یک مجرم مُرد. اما او دوباره زنده شد و به آسمان صعود کرد. او امروز به دست راست خدای پدر نشسته است.