icon-newsletter

بــــرّه

منتشر شده ۱۷/۱۱/۱۴۰۲

عیسی به عنوان برهٔ خدا، آن برهٔ قربانی‌ است که با مرگ خودش [بیش از ۲۰۰۰ سال پیش] گناه جهان را بر روی صلیب جلجتا بر خود گرفت. همین برهٔ خدا در آینده ظاهر خواهد شد تا نه تنها نقشه‌ای که خدا در ابدیت برای فرزندانش دارد عملی شود، بلکه تا همهٔ بی ایمانان را مغلوب نماید. زمانی که او باز آید، آیا شما با داور عادل مواجه خواهید شد یا با نجات دهندهٔ جان خود؟